محصولات

ردیفنام کالاواحدتعداد واحد
12 زوج 0.5 هوایی مسکارتن500 متر
24 زوج 0.5 هوایی مسکارتن300 متر
36 زوج 0.5 هوایی مسکارتن250 متر
410 زوج 0.5 هوایی مسحلقه250 متر
52 زوج 0.5 زمینی مسکارتن500 متر
64 زوج 0.5 زمینی مسکارتن300 متر
76 زوج 0.5 زمینی مسکارتن250 متر
810 زوج 0.5 زمینی مسحلقه250 متر
92 زوج 0.5 هوایی CCAکارتن500 متر
104 زوج 0.5 هوایی CCAکارتن300 متر
116 زوج 0.5 هوایی CCAکارتن250 متر
1210 زوج 0.5 هوایی CCAحلقه250 متر
132 زوج 0.5 زمینی CCAکارتن500 متر
144 زوج 0.5 زمینی CCAکارتن300 متر
156 زوج 0.5 زمینی CCAکارتن250 متر
1610 زوج 0.5 زمینی CCAحلقه250 متر
172 زوج 0.6 هوایی CCAکارتن500 متر
184 زوج 0.6 هوایی CCAکارتن300 متر
196 زوج 0.6 هوایی CCAکارتن250 متر
2010 زوج 0.6 هوایی CCAحلقه250 متر
212 زوج 0.6 زمینی CCAکارتن500 متر
224 زوج 0.6 زمینی CCAکارتن300 متر
236 زوج 0.6 زمینی CCAکارتن250 متر
2410 زوج 0.6 زمینی CCAحلقه250 متر
252 زوج 0.6 هوایی مسکارتن500 متر
264 زوج 0.6 هوایی مسکارتن300 متر
276 زوج 0.6 هوایی مسکارتن250 متر
2810 زوج 0.6 هوایی مسحلقه250 متر
292 زوج 0.6 زمینی مسکارتن500 متر
304 زوج 0.6 زمینی مسکارتن300 متر
316 زوج 0.6 زمینی مسکارتن250 متر
3210 زوج 0.6 زمینی مسحلقه250 متر
33کابل آنتن 64 رشته Ccaکارتن500 متر
34کابل آنتن 64 رشته Ccaقرقره600 متر
35کابل آنتن 48 رشته Ccaکارتن500 متر
36کابل آنتن 48 رشته Ccaقرقره600 متر
37کابل آنتن64رشته مسکارتن500 متر
38کابل آنتن 64 رشته مسقرقره600 متر
39کابل دوربین RG59 ساده مسقرقره600 متر
40کابل دوربین RG59 ترکیبی مسقرقره400 متر
41کابل دوربین RG59 -Ccaقرقره600 متر